تقدیم به شهیدان جنگ سخت و شهیدان جنگ نرم آنان که رفتند و آنانکه می روند[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
داغ صنوبر[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
سیّد ما[ تعداد کلیک : ۵۹۲ ]
چ[ تعداد کلیک : ۶۹۶ ]
چه درخت های زیتون[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
دین مردان عاشق حماسی است[ تعداد کلیک : ۵۹۹ ]