گفتند مهسا![ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
تعریف از تاکسی شما نباشد[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
باید از چه کسی به کجا فرار کرد؟[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
ایستاده‌ام محکم[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
نمی‌توانم بیشتر بمانم[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
هوای تو را[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
هرگز رویای بزرگی در سرم نبود[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
باید به دهان تو رجوع کرد[ تعداد کلیک : ۶۷۶ ]
اینکه چرا عشق[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
هرشب خواب می‌بینم[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
طاقتم تاق شده[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
بگویید دکترها بروند[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]