گفتند مهسا![ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
تعریف از تاکسی شما نباشد[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
باید از چه کسی به کجا فرار کرد؟[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
ایستاده‌ام محکم[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
نمی‌توانم بیشتر بمانم[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
هوای تو را[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
هرگز رویای بزرگی در سرم نبود[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
باید به دهان تو رجوع کرد[ تعداد کلیک : ۶۲۰ ]
اینکه چرا عشق[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
هرشب خواب می‌بینم[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
طاقتم تاق شده[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
بگویید دکترها بروند[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]