پیشگو نیستم[ تعداد کلیک : ۵۹۹ ]
قطار چرک روز[ تعداد کلیک : ۶۶۴ ]
وشاید عشق تنها چیزیست[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
دیگر نه می‌خندم، نه می‌گریم[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
تو نمی‌آیی[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
چوپان دروغگو ...![ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
بی نان میمیرند[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
پشت سرمان باز ماندند،[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
مورچه‌های گورستان[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
حیف از آفتابی که بی‌تو تابید[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]