پیشگو نیستم[ تعداد کلیک : ۶۵۴ ]
قطار چرک روز[ تعداد کلیک : ۷۰۵ ]
وشاید عشق تنها چیزیست[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
دیگر نه می‌خندم، نه می‌گریم[ تعداد کلیک : ۶۲۰ ]
تو نمی‌آیی[ تعداد کلیک : ۶۲۷ ]
چوپان دروغگو ...![ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
بی نان میمیرند[ تعداد کلیک : ۶۲۲ ]
پشت سرمان باز ماندند،[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
مورچه‌های گورستان[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
حیف از آفتابی که بی‌تو تابید[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]