دخترها[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
دهانم از مشت تو می افتد[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
صدایت بریده بریده ...[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
شاید[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
از قرص ها که بگذرم[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
تلویزیون را که روشن می کنم[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
دلم می گیرد[ تعداد کلیک : ۶۲۴ ]
پیرمردها پشت پنجره[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
یک روز باز خواهم گشت[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
تنها[ تعداد کلیک : ۶۶۳ ]