دخترها[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
دهانم از مشت تو می افتد[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
صدایت بریده بریده ...[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
شاید[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
از قرص ها که بگذرم[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
تلویزیون را که روشن می کنم[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
دلم می گیرد[ تعداد کلیک : ۶۳۰ ]
پیرمردها پشت پنجره[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
یک روز باز خواهم گشت[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]
تنها[ تعداد کلیک : ۶۶۸ ]