دخترها[ تعداد کلیک : ۶۱۴ ]
دهانم از مشت تو می افتد[ تعداد کلیک : ۶۲۸ ]
صدایت بریده بریده ...[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
شاید[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
از قرص ها که بگذرم[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
تلویزیون را که روشن می کنم[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
دلم می گیرد[ تعداد کلیک : ۶۶۲ ]
پیرمردها پشت پنجره[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
یک روز باز خواهم گشت[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
تنها[ تعداد کلیک : ۷۰۹ ]