دخترها[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
دهانم از مشت تو می افتد[ تعداد کلیک : ۶۱۰ ]
صدایت بریده بریده ...[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
شاید[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
از قرص ها که بگذرم[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
تلویزیون را که روشن می کنم[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
دلم می گیرد[ تعداد کلیک : ۶۳۸ ]
پیرمردها پشت پنجره[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
یک روز باز خواهم گشت[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
تنها[ تعداد کلیک : ۶۸۰ ]