دخترها[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
دهانم از مشت تو می افتد[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
صدایت بریده بریده ...[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
شاید[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
از قرص ها که بگذرم[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
تلویزیون را که روشن می کنم[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
دلم می گیرد[ تعداد کلیک : ۶۳۹ ]
پیرمردها پشت پنجره[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
یک روز باز خواهم گشت[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
تنها[ تعداد کلیک : ۶۸۱ ]