گله از وقت اسیری و اسارت[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
مشت بر سنگ مکوب[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
تو خودت دریایی[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
آه و افسوس از این خط افق[ تعداد کلیک : ۵۹۲ ]
شمع شبستان[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
شعر پر شرر[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
شطرنج زندگی[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
خیال تو[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
خواهان معنا[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
بس که نماز خوانده ام[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
آهنگ چنگ[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
شعر امشب[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]