گله از وقت اسیری و اسارت[ تعداد کلیک : ۶۳۱ ]
مشت بر سنگ مکوب[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
تو خودت دریایی[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
آه و افسوس از این خط افق[ تعداد کلیک : ۶۳۴ ]
شمع شبستان[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
شعر پر شرر[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
شطرنج زندگی[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
خیال تو[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
خواهان معنا[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
بس که نماز خوانده ام[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
آهنگ چنگ[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
شعر امشب[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]