باران به هق هق افتاد[ تعداد کلیک : ۹۶۱ ]
ویلچر[ تعداد کلیک : ۷۲۲ ]
نام اتاقم را گذاشته ام , کاخ سعدآبادی[ تعداد کلیک : ۹۸۳ ]
حیاط خلوت , با دو تا فرشته[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
گاهی فکر می کنم/دامه چادر تو باد است.[ تعداد کلیک : ۶۹۰ ]
روزی برای اجازه[ تعداد کلیک : ۶۹۷ ]
دوستی ام با یک پالتوی زنانه[ تعداد کلیک : ۶۹۹ ]
کاش گوزنی بودم[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
تنها دو نفر مانده بودیم[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
فراموشت نمی کنم وطنم[ تعداد کلیک : ۶۸۹ ]
باران به هق هق افتاد[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
ویلچر[ تعداد کلیک : ۵۸۲ ]
نام اتاقم را گذاشته ام[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
حیاط خلوت[ تعداد کلیک : ۶۸۸ ]
گاهی فکر می کنم[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
روزی برای اجازه[ تعداد کلیک : ۵۹۲ ]
دوستی ام با یک پالتوی زنانه[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]