باران به هق هق افتاد[ تعداد کلیک : ۱۰۶۳ ]
ویلچر[ تعداد کلیک : ۸۶۱ ]
نام اتاقم را گذاشته ام , کاخ سعدآبادی[ تعداد کلیک : ۱۰۷۷ ]
حیاط خلوت , با دو تا فرشته[ تعداد کلیک : ۶۱۲ ]
گاهی فکر می کنم/دامه چادر تو باد است.[ تعداد کلیک : ۷۹۵ ]
روزی برای اجازه[ تعداد کلیک : ۷۵۸ ]
دوستی ام با یک پالتوی زنانه[ تعداد کلیک : ۷۴۴ ]
کاش گوزنی بودم[ تعداد کلیک : ۶۸۶ ]
تنها دو نفر مانده بودیم[ تعداد کلیک : ۶۶۶ ]
فراموشت نمی کنم وطنم[ تعداد کلیک : ۷۶۴ ]
باران به هق هق افتاد[ تعداد کلیک : ۶۵۲ ]
ویلچر[ تعداد کلیک : ۶۷۰ ]
نام اتاقم را گذاشته ام[ تعداد کلیک : ۶۶۸ ]
حیاط خلوت[ تعداد کلیک : ۷۶۶ ]
گاهی فکر می کنم[ تعداد کلیک : ۶۵۶ ]
روزی برای اجازه[ تعداد کلیک : ۶۵۶ ]
دوستی ام با یک پالتوی زنانه[ تعداد کلیک : ۶۸۸ ]