گله رم سراغووه[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
پیر مراد[ تعداد کلیک : ۶۶۹ ]
یه روزی میگذرم از کوچه این غروب تنگ[ تعداد کلیک : ۷۰۵ ]
اولکه میزده نه قدر اهل ادب یازگلی وار[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
چونان مرغابی هایی[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
روز عروس[ تعداد کلیک : ۶۸۴ ]
نام مصطفی[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
پایان پرونده پرنده[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
رودخانه خروشان[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
«آزادی»[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
پرنده از احساس گلی برخاست[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
تو می گریستی[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]