گله رم سراغووه[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
پیر مراد[ تعداد کلیک : ۶۹۱ ]
یه روزی میگذرم از کوچه این غروب تنگ[ تعداد کلیک : ۷۴۸ ]
اولکه میزده نه قدر اهل ادب یازگلی وار[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
چونان مرغابی هایی[ تعداد کلیک : ۶۱۰ ]
روز عروس[ تعداد کلیک : ۷۱۴ ]
نام مصطفی[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
پایان پرونده پرنده[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
رودخانه خروشان[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
«آزادی»[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
پرنده از احساس گلی برخاست[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
تو می گریستی[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]