گله رم سراغووه[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
پیر مراد[ تعداد کلیک : ۶۵۳ ]
یه روزی میگذرم از کوچه این غروب تنگ[ تعداد کلیک : ۶۸۸ ]
اولکه میزده نه قدر اهل ادب یازگلی وار[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
چونان مرغابی هایی[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
روز عروس[ تعداد کلیک : ۶۶۳ ]
نام مصطفی[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
پایان پرونده پرنده[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
رودخانه خروشان[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
«آزادی»[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
پرنده از احساس گلی برخاست[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
تو می گریستی[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]