گله رم سراغووه[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
پیر مراد[ تعداد کلیک : ۶۶۱ ]
یه روزی میگذرم از کوچه این غروب تنگ[ تعداد کلیک : ۶۹۷ ]
اولکه میزده نه قدر اهل ادب یازگلی وار[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
چونان مرغابی هایی[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
روز عروس[ تعداد کلیک : ۶۶۸ ]
نام مصطفی[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
پایان پرونده پرنده[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
رودخانه خروشان[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
«آزادی»[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
پرنده از احساس گلی برخاست[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
تو می گریستی[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]