از تاریکی آسمان می ترسم[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
مادر صدایم می زند[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
آسمان بیکران است[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
مه را آوردم تا تو را گم کنم[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
زمین می چرخد[ تعداد کلیک : ۲۴۵ ]
برف آرزو دارد[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
از کفش های خیس مادرم می فهمم[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]