از تاریکی آسمان می ترسم[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
مادر صدایم می زند[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
آسمان بیکران است[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
مه را آوردم تا تو را گم کنم[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
زمین می چرخد[ تعداد کلیک : ۲۵۱ ]
برف آرزو دارد[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
از کفش های خیس مادرم می فهمم[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]