از تاریکی آسمان می ترسم[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
مادر صدایم می زند[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
آسمان بیکران است[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
مه را آوردم تا تو را گم کنم[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
زمین می چرخد[ تعداد کلیک : ۲۹۴ ]
برف آرزو دارد[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
از کفش های خیس مادرم می فهمم[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]