از تاریکی آسمان می ترسم[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
مادر صدایم می زند[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
آسمان بیکران است[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
مه را آوردم تا تو را گم کنم[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
زمین می چرخد[ تعداد کلیک : ۲۶۴ ]
برف آرزو دارد[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
از کفش های خیس مادرم می فهمم[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]