تو در این جمعه ماتم زده و خسته کجایی[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
حتی[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
صداقت[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
آبیست[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
مشق[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
سیزده بدر[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
آنجاست[ تعداد کلیک : ۲۹۹ ]
فراموش[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
ملاقات[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
انگشتان[ تعداد کلیک : ۲۸۱ ]