ننه پیر بییه و چش سو بورده[ تعداد کلیک : ۹۸۷ ]
خوامبه بوم به سیکون[ تعداد کلیک : ۷۵۷ ]
خوامبه بهووم از یاد گذشته[ تعداد کلیک : ۷۶۷ ]
باز خواب رفتی و از چشمم چرا کردی[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
پدر در یک شب سرد زمستان[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]