وصال[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
مناظره ی عاشق و عاقل 2[ تعداد کلیک : ۵۹۹ ]
مناظره ی عاشق و عاقل1[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
امشب[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
درد فرقت[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
نمی دانم[ تعداد کلیک : ۲۸۸ ]
موج و ساحل[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
چشم[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
امید[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]
مرد آذری[ تعداد کلیک : ۲۳۶ ]
خیال[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
طوفان غم[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]