وصال[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
مناظره ی عاشق و عاقل 2[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
مناظره ی عاشق و عاقل1[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
امشب[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
درد فرقت[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]
نمی دانم[ تعداد کلیک : ۲۸۱ ]
موج و ساحل[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
چشم[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
امید[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
مرد آذری[ تعداد کلیک : ۲۲۷ ]
خیال[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
طوفان غم[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]