وصال[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
مناظره ی عاشق و عاقل 2[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]
مناظره ی عاشق و عاقل1[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
امشب[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
درد فرقت[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
نمی دانم[ تعداد کلیک : ۳۰۰ ]
موج و ساحل[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
چشم[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
امید[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
مرد آذری[ تعداد کلیک : ۲۵۱ ]
خیال[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
طوفان غم[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]