وصال[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
مناظره ی عاشق و عاقل 2[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
مناظره ی عاشق و عاقل1[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
امشب[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
درد فرقت[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
نمی دانم[ تعداد کلیک : ۲۷۳ ]
موج و ساحل[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
چشم[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
امید[ تعداد کلیک : ۳۱۸ ]
مرد آذری[ تعداد کلیک : ۲۲۲ ]
خیال[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
طوفان غم[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]