کاسه کوزه ها رو بشکن سر من[ تعداد کلیک : ۸۳۹ ]
هستی، هنوزم توی این خونه[ تعداد کلیک : ۷۴۹ ]
زیادی روم حساب کردی[ تعداد کلیک : ۷۷۲ ]
بازم قراره "نو" بشه این سال[ تعداد کلیک : ۸۳۹ ]
مرد روزای پُر از حادثه بود[ تعداد کلیک : ۶۸۳ ]
شبی که خوابیده پشت پلک تو[ تعداد کلیک : ۶۸۸ ]
از پس سیاهیه زندگی بر نیومدم[ تعداد کلیک : ۷۸۱ ]
مگه بودنت عذاب من نبود[ تعداد کلیک : ۷۳۷ ]
تو یه دستم سنگه[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
می تونی فک کنی دیوونه شدم[ تعداد کلیک : ۷۴۳ ]
رو مغز این اتاق ، پاشو قدم بزن[ تعداد کلیک : ۶۹۷ ]
ایندفه راس راسی دیوونه شده[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]