کاسه کوزه ها رو بشکن سر من[ تعداد کلیک : ۸۴۴ ]
هستی، هنوزم توی این خونه[ تعداد کلیک : ۷۵۵ ]
زیادی روم حساب کردی[ تعداد کلیک : ۷۷۴ ]
بازم قراره "نو" بشه این سال[ تعداد کلیک : ۸۴۵ ]
مرد روزای پُر از حادثه بود[ تعداد کلیک : ۶۸۸ ]
شبی که خوابیده پشت پلک تو[ تعداد کلیک : ۷۱۰ ]
از پس سیاهیه زندگی بر نیومدم[ تعداد کلیک : ۷۸۳ ]
مگه بودنت عذاب من نبود[ تعداد کلیک : ۷۴۴ ]
تو یه دستم سنگه[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
می تونی فک کنی دیوونه شدم[ تعداد کلیک : ۷۵۱ ]
رو مغز این اتاق ، پاشو قدم بزن[ تعداد کلیک : ۷۰۲ ]
ایندفه راس راسی دیوونه شده[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]