کاسه کوزه ها رو بشکن سر من[ تعداد کلیک : ۸۶۲ ]
هستی، هنوزم توی این خونه[ تعداد کلیک : ۷۷۰ ]
زیادی روم حساب کردی[ تعداد کلیک : ۷۸۷ ]
بازم قراره "نو" بشه این سال[ تعداد کلیک : ۸۵۹ ]
مرد روزای پُر از حادثه بود[ تعداد کلیک : ۶۹۷ ]
شبی که خوابیده پشت پلک تو[ تعداد کلیک : ۷۲۶ ]
از پس سیاهیه زندگی بر نیومدم[ تعداد کلیک : ۷۹۶ ]
مگه بودنت عذاب من نبود[ تعداد کلیک : ۷۶۳ ]
تو یه دستم سنگه[ تعداد کلیک : ۵۹۰ ]
می تونی فک کنی دیوونه شدم[ تعداد کلیک : ۷۶۶ ]
رو مغز این اتاق ، پاشو قدم بزن[ تعداد کلیک : ۷۲۶ ]
ایندفه راس راسی دیوونه شده[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]