کاسه کوزه ها رو بشکن سر من[ تعداد کلیک : ۸۹۱ ]
هستی، هنوزم توی این خونه[ تعداد کلیک : ۷۹۶ ]
زیادی روم حساب کردی[ تعداد کلیک : ۸۱۸ ]
بازم قراره "نو" بشه این سال[ تعداد کلیک : ۸۹۰ ]
مرد روزای پُر از حادثه بود[ تعداد کلیک : ۷۱۷ ]
شبی که خوابیده پشت پلک تو[ تعداد کلیک : ۷۴۸ ]
از پس سیاهیه زندگی بر نیومدم[ تعداد کلیک : ۸۲۴ ]
مگه بودنت عذاب من نبود[ تعداد کلیک : ۸۰۲ ]
تو یه دستم سنگه[ تعداد کلیک : ۶۱۲ ]
می تونی فک کنی دیوونه شدم[ تعداد کلیک : ۸۱۰ ]
رو مغز این اتاق ، پاشو قدم بزن[ تعداد کلیک : ۷۶۹ ]
ایندفه راس راسی دیوونه شده[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]