کاسه کوزه ها رو بشکن سر من[ تعداد کلیک : ۸۵۹ ]
هستی، هنوزم توی این خونه[ تعداد کلیک : ۷۶۶ ]
زیادی روم حساب کردی[ تعداد کلیک : ۷۸۵ ]
بازم قراره "نو" بشه این سال[ تعداد کلیک : ۸۵۶ ]
مرد روزای پُر از حادثه بود[ تعداد کلیک : ۶۹۵ ]
شبی که خوابیده پشت پلک تو[ تعداد کلیک : ۷۲۱ ]
از پس سیاهیه زندگی بر نیومدم[ تعداد کلیک : ۷۹۳ ]
مگه بودنت عذاب من نبود[ تعداد کلیک : ۷۵۵ ]
تو یه دستم سنگه[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
می تونی فک کنی دیوونه شدم[ تعداد کلیک : ۷۶۲ ]
رو مغز این اتاق ، پاشو قدم بزن[ تعداد کلیک : ۷۱۷ ]
ایندفه راس راسی دیوونه شده[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]