« فقط تو راه آسمان را بلد بودی...»[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
عشق[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
« رسول آیه های روشن »[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
« سکوت مادرم»[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
«ماهی قرمز»[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
« می توانی نیما باشی!؟»[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
«نماد صلح»[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]
«کوچه ها، سخاوت تو را غبطه می خورند»[ تعداد کلیک : ۶۱۳ ]
«بساط تنهایی»[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
«از کدام دروازه می آیی...»[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]