« فقط تو راه آسمان را بلد بودی...»[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
عشق[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
« رسول آیه های روشن »[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
« سکوت مادرم»[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
«ماهی قرمز»[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
« می توانی نیما باشی!؟»[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
«نماد صلح»[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
«کوچه ها، سخاوت تو را غبطه می خورند»[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
«بساط تنهایی»[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
«از کدام دروازه می آیی...»[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]