پیکری چون آسمانی از طلا و ماه[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
ای نمی دانم[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
بانگ ویرانی است[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
یکِ بی­ یک[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
این تیغِ تیز و این کفن و این من[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
نور[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
چون زنی در بزم موسیقی,[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
عشق[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
نوری افتاده­است بر دیوار[ تعداد کلیک : ۲۵۴ ]
در من دوباره مرگ وزیدن گرفته­است[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
تنی چو جانی برومند اما[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
و کرکسی که آنسوی­تر[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]