پیکری چون آسمانی از طلا و ماه[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
ای نمی دانم[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
بانگ ویرانی است[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
یکِ بی­ یک[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
این تیغِ تیز و این کفن و این من[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
نور[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
چون زنی در بزم موسیقی,[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
عشق[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
نوری افتاده­است بر دیوار[ تعداد کلیک : ۲۲۵ ]
در من دوباره مرگ وزیدن گرفته­است[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
تنی چو جانی برومند اما[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
و کرکسی که آنسوی­تر[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]