خواستم بگویم دوستت دارم[ تعداد کلیک : ۶۳۱ ]
گوشی را بر نمی داری[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
قرار بود دنیا را تکان بدهیم[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
اما حیف و صد حیف[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
بوسه ای زدم رگش را و پیوندش را[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
حالا از مردی که من بودم[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
نگاه به مادر می کند[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
به قهر رفته ای می نشینم[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
سیاه گیسویت از یادم رفته[ تعداد کلیک : ۵۷۴ ]
روزنامه ها سفید منتشر می شوند[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]