اکنون[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
تنها و آرام[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
کودکی ام[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
شبی شبیه به ناله[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
چقدر دلم می خواهد[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
ازکدام دستم می گیرید[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
شب دستانت را از روی شانه هایم بردار[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
با کمال احترام و فروتنی تقدیم به استاد اسدالله لاری دشتی[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
مهمانی پروانه ها[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
تنهایی[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
چه امتزاج قشنگی ست[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
مهدی محمدیان[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
هزاران کوچه[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
دستهایمان معنای با هم بودن را نمی فهند[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
شب دستانت را از روی شانه هایم بردار[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
با کمال احترام و فروتنی تقدیم به استاد اسدالله لاری دشتی[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
من تنها بودم[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
چشمانم از این باران همیشه سهمی دارد[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]