اکنون[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
تنها و آرام[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
کودکی ام[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
شبی شبیه به ناله[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
چقدر دلم می خواهد[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
ازکدام دستم می گیرید[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
شب دستانت را از روی شانه هایم بردار[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
با کمال احترام و فروتنی تقدیم به استاد اسدالله لاری دشتی[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
مهمانی پروانه ها[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
تنهایی[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
چه امتزاج قشنگی ست[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
مهدی محمدیان[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
هزاران کوچه[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
دستهایمان معنای با هم بودن را نمی فهند[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
شب دستانت را از روی شانه هایم بردار[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
با کمال احترام و فروتنی تقدیم به استاد اسدالله لاری دشتی[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
من تنها بودم[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
چشمانم از این باران همیشه سهمی دارد[ تعداد کلیک : ۳۱۳ ]