اکنون[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
تنها و آرام[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
کودکی ام[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
شبی شبیه به ناله[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
چقدر دلم می خواهد[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
ازکدام دستم می گیرید[ تعداد کلیک : ۳۲۳ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
شب دستانت را از روی شانه هایم بردار[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
با کمال احترام و فروتنی تقدیم به استاد اسدالله لاری دشتی[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
مهمانی پروانه ها[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
تنهایی[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
چه امتزاج قشنگی ست[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
مهدی محمدیان[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
هزاران کوچه[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
دستهایمان معنای با هم بودن را نمی فهند[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
شب دستانت را از روی شانه هایم بردار[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
با کمال احترام و فروتنی تقدیم به استاد اسدالله لاری دشتی[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
من تنها بودم[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
چشمانم از این باران همیشه سهمی دارد[ تعداد کلیک : ۳۱۰ ]