اکنون[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
تنها و آرام[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
کودکی ام[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
شبی شبیه به ناله[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
چقدر دلم می خواهد[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
ازکدام دستم می گیرید[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
شب دستانت را از روی شانه هایم بردار[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
با کمال احترام و فروتنی تقدیم به استاد اسدالله لاری دشتی[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
مهمانی پروانه ها[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
تنهایی[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
چه امتزاج قشنگی ست[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
مهدی محمدیان[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
هزاران کوچه[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
دستهایمان معنای با هم بودن را نمی فهند[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
شب دستانت را از روی شانه هایم بردار[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
با کمال احترام و فروتنی تقدیم به استاد اسدالله لاری دشتی[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
من تنها بودم[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
چشمانم از این باران همیشه سهمی دارد[ تعداد کلیک : ۳۱۱ ]