این شعرها[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
زندگی[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
از زندگی[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
و هیچ کسی نیست[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
مردگان[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
درمانده ها[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
آه ای چراغ های خوشبخت[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
سرد خانه[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
گذشته[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]