این شعرها[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
زندگی[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
از زندگی[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
و هیچ کسی نیست[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
مردگان[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
درمانده ها[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
آه ای چراغ های خوشبخت[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
سرد خانه[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
گذشته[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]