این شعرها[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
زندگی[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
از زندگی[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
و هیچ کسی نیست[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
مردگان[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
درمانده ها[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
آه ای چراغ های خوشبخت[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
سرد خانه[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
گذشته[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]