این شعرها[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
زندگی[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
از زندگی[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
و هیچ کسی نیست[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
مردگان[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
درمانده ها[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
آه ای چراغ های خوشبخت[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
سرد خانه[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
گذشته[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]