این شعرها[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
زندگی[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
از زندگی[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
و هیچ کسی نیست[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
مردگان[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
درمانده ها[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
آه ای چراغ های خوشبخت[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
سرد خانه[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
گذشته[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]