انتظار را ظاهر کرده ام[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
نمی دانم کدام فصل است[ تعداد کلیک : ۳۲۳ ]
چند سرفه پشت نقاب[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
تاریکی[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
نقشه را دو نیم کرد[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
در این سلول[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]