روشنی کوچکی از طاقچه ی پنجره ی اتاق همسایمان پیدا بود[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
مثل موجی که سبک میراند در آوارگی معکوس خویش[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
سرفه می کند،همین[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
سبز روییدن،مثل گفتن نیست[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
سایه فروریخته است[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
روان می شود خاطرم در این عبور بی مقصد،[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]
در میان راه[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
خون در رگانم می دوید[ تعداد کلیک : ۳۰۹ ]
خطوط گنگ است[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
بی گاه خواب ویران می شود[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
به فانوس شب تکیه زدم[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
به دست می زنم دست بندی را[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]