روشنی کوچکی از طاقچه ی پنجره ی اتاق همسایمان پیدا بود[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
مثل موجی که سبک میراند در آوارگی معکوس خویش[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
سرفه می کند،همین[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
سبز روییدن،مثل گفتن نیست[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
سایه فروریخته است[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
روان می شود خاطرم در این عبور بی مقصد،[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]
در میان راه[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
خون در رگانم می دوید[ تعداد کلیک : ۲۹۴ ]
خطوط گنگ است[ تعداد کلیک : ۳۱۱ ]
بی گاه خواب ویران می شود[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
به فانوس شب تکیه زدم[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
به دست می زنم دست بندی را[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]