روشنی کوچکی از طاقچه ی پنجره ی اتاق همسایمان پیدا بود[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
مثل موجی که سبک میراند در آوارگی معکوس خویش[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
سرفه می کند،همین[ تعداد کلیک : ۳۱۶ ]
سبز روییدن،مثل گفتن نیست[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
سایه فروریخته است[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
روان می شود خاطرم در این عبور بی مقصد،[ تعداد کلیک : ۳۱۱ ]
در میان راه[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
خون در رگانم می دوید[ تعداد کلیک : ۲۸۷ ]
خطوط گنگ است[ تعداد کلیک : ۳۰۲ ]
بی گاه خواب ویران می شود[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
به فانوس شب تکیه زدم[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
به دست می زنم دست بندی را[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]