روشنی کوچکی از طاقچه ی پنجره ی اتاق همسایمان پیدا بود[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
مثل موجی که سبک میراند در آوارگی معکوس خویش[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
سرفه می کند،همین[ تعداد کلیک : ۳۱۱ ]
سبز روییدن،مثل گفتن نیست[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
سایه فروریخته است[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
روان می شود خاطرم در این عبور بی مقصد،[ تعداد کلیک : ۳۰۵ ]
در میان راه[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
خون در رگانم می دوید[ تعداد کلیک : ۲۷۸ ]
خطوط گنگ است[ تعداد کلیک : ۲۹۷ ]
بی گاه خواب ویران می شود[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
به فانوس شب تکیه زدم[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
به دست می زنم دست بندی را[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]