گل در بر و می در کف و معشوق هم[ تعداد کلیک : ۶۴۹ ]
موهایت را زیر روسری می دهی و می گویی[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
این برکه جاری نشد[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
گذشته‌ها نگذشته[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
از گریز از مرکز می آیم[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]