صدایت ، صدا[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
تلفن[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
این / بیست و یکمین سالست / که قد می کشم بر این مفرش موزاییک.[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
اول اردیبهشت[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
اکنون زمانی از تو گذشته ست[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
اصفهان، تو[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
احمد رضا[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
آواز[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
آن روز[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
سر بر بالش می گذارم[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]