صدایت ، صدا[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
تلفن[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
این / بیست و یکمین سالست / که قد می کشم بر این مفرش موزاییک.[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
اول اردیبهشت[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
اکنون زمانی از تو گذشته ست[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
اصفهان، تو[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
احمد رضا[ تعداد کلیک : ۶۲۵ ]
آواز[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
آن روز[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
سر بر بالش می گذارم[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]