دروغ ،زبان مشترک همه ی انسان هاست[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
مروارید اعماق دریاها را[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
کلاهی تفنگی پوتینی[ تعداد کلیک : ۳۰۶ ]
کسی خود را به آتش می کشد[ تعداد کلیک : ۲۸۵ ]
از آن روزهای که زمانه با خود برد و[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
آفتابی که تابید[ تعداد کلیک : ۳۱۶ ]
من به شوق بیش از آنچه[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
پدر[ تعداد کلیک : ۳۱۳ ]
به آن هنگام خود را از پیله ی خویش وا می رهاند[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]