دروغ ،زبان مشترک همه ی انسان هاست[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
مروارید اعماق دریاها را[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
کلاهی تفنگی پوتینی[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
کسی خود را به آتش می کشد[ تعداد کلیک : ۳۱۷ ]
از آن روزهای که زمانه با خود برد و[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
آفتابی که تابید[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]
من به شوق بیش از آنچه[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
پدر[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
به آن هنگام خود را از پیله ی خویش وا می رهاند[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]