بود که که م[ تعداد کلیک : ۷۱۷ ]
توم بوی یاوه ته نم یا هه ردوو[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
باخی سه وزی نیشتمانم[ تعداد کلیک : ۵۸۶ ]
به هاری کوردستانم[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
من چی و وسفی تو ئه ی به رزه ناوم[ تعداد کلیک : ۶۵۳ ]
شعر ما[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
کتاب[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
می توان شب را زدود[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
کاش می شُد[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
بباید دل ز کینه پاک سازیم[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
تیر و کمان[ تعداد کلیک : ۶۱۶ ]
مناجات[ تعداد کلیک : ۶۳۲ ]