بود که که م[ تعداد کلیک : ۷۸۳ ]
توم بوی یاوه ته نم یا هه ردوو[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
باخی سه وزی نیشتمانم[ تعداد کلیک : ۶۳۴ ]
به هاری کوردستانم[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
من چی و وسفی تو ئه ی به رزه ناوم[ تعداد کلیک : ۷۱۵ ]
شعر ما[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
کتاب[ تعداد کلیک : ۶۰۴ ]
می توان شب را زدود[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
کاش می شُد[ تعداد کلیک : ۶۴۱ ]
بباید دل ز کینه پاک سازیم[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
تیر و کمان[ تعداد کلیک : ۶۵۰ ]
مناجات[ تعداد کلیک : ۶۸۰ ]