بود که که م[ تعداد کلیک : ۷۳۶ ]
توم بوی یاوه ته نم یا هه ردوو[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
باخی سه وزی نیشتمانم[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
به هاری کوردستانم[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
من چی و وسفی تو ئه ی به رزه ناوم[ تعداد کلیک : ۶۸۰ ]
شعر ما[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
کتاب[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
می توان شب را زدود[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
کاش می شُد[ تعداد کلیک : ۶۰۳ ]
بباید دل ز کینه پاک سازیم[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
تیر و کمان[ تعداد کلیک : ۶۲۸ ]
مناجات[ تعداد کلیک : ۶۴۸ ]