بود که که م[ تعداد کلیک : ۷۲۵ ]
توم بوی یاوه ته نم یا هه ردوو[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
باخی سه وزی نیشتمانم[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
به هاری کوردستانم[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
من چی و وسفی تو ئه ی به رزه ناوم[ تعداد کلیک : ۶۶۳ ]
شعر ما[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
کتاب[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
می توان شب را زدود[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
کاش می شُد[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
بباید دل ز کینه پاک سازیم[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
تیر و کمان[ تعداد کلیک : ۶۲۰ ]
مناجات[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]