بود که که م[ تعداد کلیک : ۷۳۴ ]
توم بوی یاوه ته نم یا هه ردوو[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
باخی سه وزی نیشتمانم[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
به هاری کوردستانم[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
من چی و وسفی تو ئه ی به رزه ناوم[ تعداد کلیک : ۶۷۶ ]
شعر ما[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
کتاب[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
می توان شب را زدود[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
کاش می شُد[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
بباید دل ز کینه پاک سازیم[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
تیر و کمان[ تعداد کلیک : ۶۲۵ ]
مناجات[ تعداد کلیک : ۶۴۶ ]