تنگ پیر تن تَرَک[ تعداد کلیک : ۷۲۹ ]
میوۀ کال[ تعداد کلیک : ۶۶۵ ]
لحظه‌ها بی تو بی‌ملاحظه‌اند[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
دعوت[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
خاکستر دلتنگی[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
جامة‌ صد چاک[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
پرنده‌تر[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
بهار این نیست[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
دو تا کوه بی غرور[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
چشم بندی[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]