تنگ پیر تن تَرَک[ تعداد کلیک : ۶۴۵ ]
میوۀ کال[ تعداد کلیک : ۶۴۰ ]
لحظه‌ها بی تو بی‌ملاحظه‌اند[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
دعوت[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
خاکستر دلتنگی[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
جامة‌ صد چاک[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
پرنده‌تر[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
بهار این نیست[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
دو تا کوه بی غرور[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
چشم بندی[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]