مسافر[ تعداد کلیک : ۹۸۵ ]
شب برفی[ تعداد کلیک : ۸۹۴ ]
فراموش میشم[ تعداد کلیک : ۹۵۶ ]
برف پائیز ..[ تعداد کلیک : ۷۶۳ ]
شهید جنگ نرم[ تعداد کلیک : ۱۱۲۰ ]
تصویر آخر[ تعداد کلیک : ۸۱۶ ]
ناجی[ تعداد کلیک : ۸۳۷ ]
خواب ابراهیم[ تعداد کلیک : ۷۴۸ ]
دعاشقانه[ تعداد کلیک : ۸۶۹ ]
خواب ِ دنیا[ تعداد کلیک : ۸۳۸ ]
از تماشای تو بر می گردم[ تعداد کلیک : ۹۲۸ ]
پارک تنیس[ تعداد کلیک : ۱۳۸۵ ]