شبی بوسه ای را به دریا بده[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
حتی نگفتی نه مرا قابل نمی دانی[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
باید به چشم های تو ایمان بیاورم[ تعداد کلیک : ۸۶۵ ]
امشب"هوا بس ناجوانمردانه سرد است"*[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
رود ما روزی به دریا می رسد[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
دل من با تو برادر شده است[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
خوب است[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
سلام[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
چه شکوهی دارد[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
من مردی که با قطار می رفتم[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
گفتیم شاعر شویم[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
چه می شود کرد؟[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]