شبی بوسه ای را به دریا بده[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
حتی نگفتی نه مرا قابل نمی دانی[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
باید به چشم های تو ایمان بیاورم[ تعداد کلیک : ۷۱۷ ]
امشب"هوا بس ناجوانمردانه سرد است"*[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
رود ما روزی به دریا می رسد[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
دل من با تو برادر شده است[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
خوب است[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
سلام[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
چه شکوهی دارد[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
من مردی که با قطار می رفتم[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
گفتیم شاعر شویم[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
چه می شود کرد؟[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]