نزدیک تو[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
2) وای از نماز[ تعداد کلیک : ۶۴۶ ]
1) وای از نماز[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
دست خالی[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
هیزمان آتش[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
مسجد که در ندارد[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
گلایه[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
نهال عشق[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
نشانه های بی نشانه[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]
کرانه ی غزل[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
زبانه های شعر[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
وجه الامانه[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]