کجا رفت انسان؟[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
فرشهای نخ نما حرمت داشت[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
تصویر خیالی عشق بی درد[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
به جرم بد مستی شراب را تبعید ذهنم کردند[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
هنوز زبانم گرفتار لکنت نیست[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
هر ملخی برای خود سبک دارد[ تعداد کلیک : ۲۹۵ ]
آخرین باری که سقط کردم[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
استخوان هابیل[ تعداد کلیک : ۲۲۸ ]
تابوت نرگس ها[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
و خدایم گاهی برایم قربانی می کند[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]
آدمک[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
یادش به خیر[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]