کجا رفت انسان؟[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
فرشهای نخ نما حرمت داشت[ تعداد کلیک : ۵۹۹ ]
تصویر خیالی عشق بی درد[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
به جرم بد مستی شراب را تبعید ذهنم کردند[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
هنوز زبانم گرفتار لکنت نیست[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
هر ملخی برای خود سبک دارد[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
آخرین باری که سقط کردم[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
استخوان هابیل[ تعداد کلیک : ۲۶۴ ]
تابوت نرگس ها[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
و خدایم گاهی برایم قربانی می کند[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
آدمک[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
یادش به خیر[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]