قرنهاست قلم میزنم[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
فرصت بده که حال و هوایم عوض شود[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
غروبهای پاییز[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
زیر پوست شعر[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
دهان باز درختان چه پرتقالی شد[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
دل دل نکن بیا که دلم شور میزند[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
چقدرها بیشه ها[ تعداد کلیک : ۲۷۲ ]
پدر میگفت[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
امروز[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
اعتماد وسیعی به تو دارم[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
از فصلهای با تو بودن دور مانده است[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
احساس غزل دارم و شعری که جدید است[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]