قرنهاست قلم میزنم[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
فرصت بده که حال و هوایم عوض شود[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
غروبهای پاییز[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
زیر پوست شعر[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
دهان باز درختان چه پرتقالی شد[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
دل دل نکن بیا که دلم شور میزند[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
چقدرها بیشه ها[ تعداد کلیک : ۲۷۸ ]
پدر میگفت[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
امروز[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
اعتماد وسیعی به تو دارم[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
از فصلهای با تو بودن دور مانده است[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
احساس غزل دارم و شعری که جدید است[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]