قرنهاست قلم میزنم[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
فرصت بده که حال و هوایم عوض شود[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
غروبهای پاییز[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
زیر پوست شعر[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
دهان باز درختان چه پرتقالی شد[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
دل دل نکن بیا که دلم شور میزند[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
چقدرها بیشه ها[ تعداد کلیک : ۳۱۰ ]
پدر میگفت[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
امروز[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
اعتماد وسیعی به تو دارم[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
از فصلهای با تو بودن دور مانده است[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
احساس غزل دارم و شعری که جدید است[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]