قرنهاست قلم میزنم[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
فرصت بده که حال و هوایم عوض شود[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
غروبهای پاییز[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
زیر پوست شعر[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
دهان باز درختان چه پرتقالی شد[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
دل دل نکن بیا که دلم شور میزند[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
چقدرها بیشه ها[ تعداد کلیک : ۲۶۶ ]
پدر میگفت[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
امروز[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
اعتماد وسیعی به تو دارم[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
از فصلهای با تو بودن دور مانده است[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
احساس غزل دارم و شعری که جدید است[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]