آزادی[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
زمانه[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
شب سیاه خزان رخنه کرد بید به بید[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
خیالباف[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
در وصل سخن گفتن از هجر روا نیست[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
لاغر و فرتوت و بد قواره مترسک[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
دلم گرفته کسی نیست تا صداش کنم[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]