آزادی[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
زمانه[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
شب سیاه خزان رخنه کرد بید به بید[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
خیالباف[ تعداد کلیک : ۶۲۲ ]
در وصل سخن گفتن از هجر روا نیست[ تعداد کلیک : ۶۳۶ ]
لاغر و فرتوت و بد قواره مترسک[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
دلم گرفته کسی نیست تا صداش کنم[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]