آزادی[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
زمانه[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
شب سیاه خزان رخنه کرد بید به بید[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
خیالباف[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
در وصل سخن گفتن از هجر روا نیست[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
لاغر و فرتوت و بد قواره مترسک[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
دلم گرفته کسی نیست تا صداش کنم[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]