آزادی[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
زمانه[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
شب سیاه خزان رخنه کرد بید به بید[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
خیالباف[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
در وصل سخن گفتن از هجر روا نیست[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
لاغر و فرتوت و بد قواره مترسک[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
دلم گرفته کسی نیست تا صداش کنم[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]