پدر روزت مبارک[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
نفس[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
زمونه[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
شاپرک[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
اجازه[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
مادر[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
وطن[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
سرزمین گل یاس[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
برادر شهیدم[ تعداد کلیک : ۶۸۰ ]
یه انقلاب[ تعداد کلیک : ۶۲۵ ]
برادر جانباز[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
حسین[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]