ایستاده به خواب می روم[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
ساعت می نوازد[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
عاشقی که همه چیز را خیره است[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
دل مادر شور هر دری را می زند[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
با تفنگ شکاری[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
با کلاسینکف سلیک می کند[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
تنهاییشان را با هم قسمت می کنند[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
راکتی روی اتاق می نشیند[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
غرق در توهم دنباله دار[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
بمب[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
ترس[ تعداد کلیک : ۳۱۸ ]
کومه ی استخوان[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]