ایستاده به خواب می روم[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
ساعت می نوازد[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
عاشقی که همه چیز را خیره است[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
دل مادر شور هر دری را می زند[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
با تفنگ شکاری[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
با کلاسینکف سلیک می کند[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
تنهاییشان را با هم قسمت می کنند[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
راکتی روی اتاق می نشیند[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
غرق در توهم دنباله دار[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
بمب[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
ترس[ تعداد کلیک : ۲۹۰ ]
کومه ی استخوان[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]