ایستاده به خواب می روم[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
ساعت می نوازد[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
عاشقی که همه چیز را خیره است[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
دل مادر شور هر دری را می زند[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
با تفنگ شکاری[ تعداد کلیک : ۳۲۳ ]
با کلاسینکف سلیک می کند[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
تنهاییشان را با هم قسمت می کنند[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
راکتی روی اتاق می نشیند[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
غرق در توهم دنباله دار[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
بمب[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
ترس[ تعداد کلیک : ۲۹۸ ]
کومه ی استخوان[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]