ایستاده به خواب می روم[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
ساعت می نوازد[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
عاشقی که همه چیز را خیره است[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
دل مادر شور هر دری را می زند[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
با تفنگ شکاری[ تعداد کلیک : ۳۰۹ ]
با کلاسینکف سلیک می کند[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
تنهاییشان را با هم قسمت می کنند[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
راکتی روی اتاق می نشیند[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
غرق در توهم دنباله دار[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
بمب[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
ترس[ تعداد کلیک : ۲۸۵ ]
کومه ی استخوان[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]