سرزمین[ تعداد کلیک : ۹۹۳ ]
دیگر نخواهد ماند[ تعداد کلیک : ۹۰۶ ]
تنهایی را نخواهند هَضم نمود[ تعداد کلیک : ۸۱۹ ]
کوچِ ذهن را، آنقدر کوُد پاشی کرد ه ای،[ تعداد کلیک : ۸۲۰ ]
شکستن چهره ات را[ تعداد کلیک : ۷۹۱ ]
شهری کنار پنجره ام[ تعداد کلیک : ۷۷۳ ]
آرمان ها ، در بُغضی جنون مند[ تعداد کلیک : ۸۱۳ ]
کنار پَنجه های شهر[ تعداد کلیک : ۸۶۱ ]
هرگز نمی شود از غیب ما برون روی[ تعداد کلیک : ۷۵۴ ]
آن روز که تَرکش را بر تیر تنت راندی[ تعداد کلیک : ۷۵۰ ]
برخیز بزن حرفی[ تعداد کلیک : ۷۰۲ ]
به نام آنکه گِل را ادمی ساخت[ تعداد کلیک : ۷۷۷ ]