سرزمین[ تعداد کلیک : ۱۰۲۹ ]
دیگر نخواهد ماند[ تعداد کلیک : ۹۴۲ ]
تنهایی را نخواهند هَضم نمود[ تعداد کلیک : ۸۴۳ ]
کوچِ ذهن را، آنقدر کوُد پاشی کرد ه ای،[ تعداد کلیک : ۸۴۹ ]
شکستن چهره ات را[ تعداد کلیک : ۸۲۹ ]
شهری کنار پنجره ام[ تعداد کلیک : ۸۰۶ ]
آرمان ها ، در بُغضی جنون مند[ تعداد کلیک : ۸۴۹ ]
کنار پَنجه های شهر[ تعداد کلیک : ۸۹۲ ]
هرگز نمی شود از غیب ما برون روی[ تعداد کلیک : ۷۸۶ ]
آن روز که تَرکش را بر تیر تنت راندی[ تعداد کلیک : ۷۷۶ ]
برخیز بزن حرفی[ تعداد کلیک : ۷۳۲ ]
به نام آنکه گِل را ادمی ساخت[ تعداد کلیک : ۸۱۳ ]