باد[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
جیم ... نون ... گاف ![ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
ماه اول[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
کنار صحن شما باید اتفاق افتاد[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
برای ساعت جیبی قرار یعنی چه ؟[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
وقتی بخندی توی بازار شکر نانی نخواهد ماند[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
اگرچه شاه بر سر بودم و دستور می خوردم[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
در پیشگاه حضرت خورشید از فانوس می گویند[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]