باد[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
جیم ... نون ... گاف ![ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
ماه اول[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
کنار صحن شما باید اتفاق افتاد[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
برای ساعت جیبی قرار یعنی چه ؟[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
وقتی بخندی توی بازار شکر نانی نخواهد ماند[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
اگرچه شاه بر سر بودم و دستور می خوردم[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
در پیشگاه حضرت خورشید از فانوس می گویند[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]