ستاره[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
وقتی تو رفته ای[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
خورشید را[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
شعر لب تو فروغ عمرم بودش[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
من هرچه به چشــم تر نوشتم سیه است[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
از پنــــجره در تگــــــرگ باید ترسیـــد[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
چشم من از نگه مست تو دور آمده است[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
یک تار مویت را بده ، گیتار می خواهم چه کار[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
رنگین کمان این روز ها رنگش دو رنگی است[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]