ستاره[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
وقتی تو رفته ای[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
خورشید را[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
شعر لب تو فروغ عمرم بودش[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
من هرچه به چشــم تر نوشتم سیه است[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
از پنــــجره در تگــــــرگ باید ترسیـــد[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]
چشم من از نگه مست تو دور آمده است[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
یک تار مویت را بده ، گیتار می خواهم چه کار[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
رنگین کمان این روز ها رنگش دو رنگی است[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]