ستاره[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
وقتی تو رفته ای[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
خورشید را[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
شعر لب تو فروغ عمرم بودش[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
من هرچه به چشــم تر نوشتم سیه است[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
از پنــــجره در تگــــــرگ باید ترسیـــد[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
چشم من از نگه مست تو دور آمده است[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
یک تار مویت را بده ، گیتار می خواهم چه کار[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
رنگین کمان این روز ها رنگش دو رنگی است[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]