ستاره[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
وقتی تو رفته ای[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
خورشید را[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
شعر لب تو فروغ عمرم بودش[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
من هرچه به چشــم تر نوشتم سیه است[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
از پنــــجره در تگــــــرگ باید ترسیـــد[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
چشم من از نگه مست تو دور آمده است[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
یک تار مویت را بده ، گیتار می خواهم چه کار[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
رنگین کمان این روز ها رنگش دو رنگی است[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]