ستاره[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
وقتی تو رفته ای[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
خورشید را[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
شعر لب تو فروغ عمرم بودش[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
من هرچه به چشــم تر نوشتم سیه است[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
از پنــــجره در تگــــــرگ باید ترسیـــد[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]
چشم من از نگه مست تو دور آمده است[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
یک تار مویت را بده ، گیتار می خواهم چه کار[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
رنگین کمان این روز ها رنگش دو رنگی است[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]