لای در باز می شود[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
او در دست های اش گم می شود[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
رفتن[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
چشم های قرمز شیمیایی[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
هایکو[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
هر چقدر می توانی[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
نمیدانم در فکر این گل چه می گذرد[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
می خواهم قلبم را در بیاورم[ تعداد کلیک : ۶۷۳ ]
بزودی[ تعداد کلیک : ۶۶۳ ]
امروز صبح[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
در شکاف دیوار[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]