گرداب[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
جاده[ تعداد کلیک : ۷۴۵ ]
وداع[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
خاکستری بودم وقتی نگام کردی[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
"پرچین"[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
"جاده "[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]
"وداع"[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
" گرداب "[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
"چهار فصل چشات "[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
"بازی"[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
"خونه به دوش"[ تعداد کلیک : ۵۹۲ ]
"ماهی"[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
"مجلسی "[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
"اصالت"[ تعداد کلیک : ۶۱۸ ]
"پنجره"[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]