گرداب[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
جاده[ تعداد کلیک : ۷۷۹ ]
وداع[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
خاکستری بودم وقتی نگام کردی[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
"پرچین"[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
"جاده "[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
"وداع"[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
" گرداب "[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
"چهار فصل چشات "[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
"بازی"[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
"خونه به دوش"[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
"ماهی"[ تعداد کلیک : ۶۴۴ ]
"مجلسی "[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
"اصالت"[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
"پنجره"[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]