گرداب[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
جاده[ تعداد کلیک : ۷۳۴ ]
وداع[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
خاکستری بودم وقتی نگام کردی[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
"پرچین"[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
"جاده "[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
"وداع"[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
" گرداب "[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
"چهار فصل چشات "[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]
"بازی"[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
"خونه به دوش"[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
"ماهی"[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
"مجلسی "[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
"اصالت"[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
"پنجره"[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]