گرداب[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
جاده[ تعداد کلیک : ۷۲۲ ]
وداع[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
خاکستری بودم وقتی نگام کردی[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
"پرچین"[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
"جاده "[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
"وداع"[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
" گرداب "[ تعداد کلیک : ۵۷۴ ]
"چهار فصل چشات "[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
"بازی"[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
"خونه به دوش"[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
"ماهی"[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
"مجلسی "[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
"اصالت"[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
"پنجره"[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]