صبح با تو آغاز می شود[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
دل من سازی است[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
می خواستم خورشید را بنشانمش به آسمان دلم[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
سادگی را دوست دارم[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
زمستان است[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
در باران[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
نگاه کن[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
سرایش باران[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
اگر گاهی حوصله ات از روزگار سر آید بگو[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
رهایی[ تعداد کلیک : ۶۳۳ ]
آنجا می برم تو را[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
اهل حالم[ تعداد کلیک : ۶۵۲ ]