صبح با تو آغاز می شود[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
دل من سازی است[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
می خواستم خورشید را بنشانمش به آسمان دلم[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
سادگی را دوست دارم[ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]
زمستان است[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
در باران[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
نگاه کن[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
سرایش باران[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
اگر گاهی حوصله ات از روزگار سر آید بگو[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
رهایی[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
آنجا می برم تو را[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
اهل حالم[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]