آفتاب[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
الهی شعله در جانم فکن[ تعداد کلیک : ۸۷۱ ]
هشت آبان[ تعداد کلیک : ۶۳۷ ]
برایت روسری می خرم[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
دانه‌[ تعداد کلیک : ۷۳۴ ]
نام این شعر است[ تعداد کلیک : ۶۳۸ ]
کنار موجها، شور صدفها، گوش ماهی ها[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
بیچاره من که خانه و ... جای تو خوشتر است[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
بیش از این ای عشق در چشم کسی خوارم مکن[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]
از بس که نداریم... نه یاری نه شفیقی[ تعداد کلیک : ۸۶۳ ]
اگر برای تو آغوش آشیان تنگ است[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
بی حوصله و خسته و آواره و پیرم[ تعداد کلیک : ۷۹۳ ]