آفتاب[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
الهی شعله در جانم فکن[ تعداد کلیک : ۷۰۸ ]
هشت آبان[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
برایت روسری می خرم[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
دانه‌[ تعداد کلیک : ۶۹۵ ]
نام این شعر است[ تعداد کلیک : ۵۸۶ ]
کنار موجها، شور صدفها، گوش ماهی ها[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
بیچاره من که خانه و ... جای تو خوشتر است[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
بیش از این ای عشق در چشم کسی خوارم مکن[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
از بس که نداریم... نه یاری نه شفیقی[ تعداد کلیک : ۷۹۵ ]
اگر برای تو آغوش آشیان تنگ است[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
بی حوصله و خسته و آواره و پیرم[ تعداد کلیک : ۶۵۸ ]