درد تنهایی[ تعداد کلیک : ۸۰۹ ]
تکیه بر پیچک[ تعداد کلیک : ۶۹۹ ]
غم مخور چوپان[ تعداد کلیک : ۸۲۲ ]
برگِ از چشمِ باغ افتاده[ تعداد کلیک : ۷۲۵ ]
غربتکده را من نتوانم[ تعداد کلیک : ۷۰۵ ]
شما راحت بخوابید[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
منِ ماهی[ تعداد کلیک : ۷۱۴ ]
خودمانیم[ تعداد کلیک : ۷۰۳ ]
زمهریر[ تعداد کلیک : ۶۹۵ ]
به خزان تن داده[ تعداد کلیک : ۷۲۲ ]
بعضی میزها[ تعداد کلیک : ۶۶۶ ]
مشتی گزینه روز میز[ تعداد کلیک : ۷۱۷ ]