درد تنهایی[ تعداد کلیک : ۸۲۱ ]
تکیه بر پیچک[ تعداد کلیک : ۷۱۱ ]
غم مخور چوپان[ تعداد کلیک : ۸۳۷ ]
برگِ از چشمِ باغ افتاده[ تعداد کلیک : ۷۳۵ ]
غربتکده را من نتوانم[ تعداد کلیک : ۷۲۱ ]
شما راحت بخوابید[ تعداد کلیک : ۵۷۴ ]
منِ ماهی[ تعداد کلیک : ۷۲۳ ]
خودمانیم[ تعداد کلیک : ۷۱۸ ]
زمهریر[ تعداد کلیک : ۷۰۶ ]
به خزان تن داده[ تعداد کلیک : ۷۲۸ ]
بعضی میزها[ تعداد کلیک : ۶۷۹ ]
مشتی گزینه روز میز[ تعداد کلیک : ۷۳۰ ]