درد تنهایی[ تعداد کلیک : ۸۵۹ ]
تکیه بر پیچک[ تعداد کلیک : ۷۳۶ ]
غم مخور چوپان[ تعداد کلیک : ۸۶۶ ]
برگِ از چشمِ باغ افتاده[ تعداد کلیک : ۷۶۲ ]
غربتکده را من نتوانم[ تعداد کلیک : ۷۵۸ ]
شما راحت بخوابید[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
منِ ماهی[ تعداد کلیک : ۷۵۰ ]
خودمانیم[ تعداد کلیک : ۷۴۶ ]
زمهریر[ تعداد کلیک : ۷۴۰ ]
به خزان تن داده[ تعداد کلیک : ۷۵۸ ]
بعضی میزها[ تعداد کلیک : ۷۰۲ ]
مشتی گزینه روز میز[ تعداد کلیک : ۷۵۶ ]