درد تنهایی[ تعداد کلیک : ۸۳۳ ]
تکیه بر پیچک[ تعداد کلیک : ۷۲۱ ]
غم مخور چوپان[ تعداد کلیک : ۸۴۵ ]
برگِ از چشمِ باغ افتاده[ تعداد کلیک : ۷۴۴ ]
غربتکده را من نتوانم[ تعداد کلیک : ۷۳۰ ]
شما راحت بخوابید[ تعداد کلیک : ۵۸۲ ]
منِ ماهی[ تعداد کلیک : ۷۳۲ ]
خودمانیم[ تعداد کلیک : ۷۲۹ ]
زمهریر[ تعداد کلیک : ۷۱۶ ]
به خزان تن داده[ تعداد کلیک : ۷۳۷ ]
بعضی میزها[ تعداد کلیک : ۶۸۸ ]
مشتی گزینه روز میز[ تعداد کلیک : ۷۴۰ ]