گل باغ این زمین[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]
الا ای آنکه حیرانی تو از رنگ[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
سمر روی گلت در دل ما جا نشود[ تعداد کلیک : ۶۷۳ ]
نه هر که لاف دوستی زندم ,یار منست[ تعداد کلیک : ۶۳۰ ]
رفتی و رفتنت به ما سخت همی گذر شود[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
نمازم بر خم ابروی او باد[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]