سویش گرفتم دستهای ناتوانم را[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
ای سراپا قو![ تعداد کلیک : ۶۴۵ ]
بشمار یک تا ده[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
چشم در راه[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
سیب سرخ[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
ترانه نیاز[ تعداد کلیک : ۲۷۶ ]
تندیس شب[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
طوفان عشق[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
1) بدون شعر...[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]