سویش گرفتم دستهای ناتوانم را[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
ای سراپا قو![ تعداد کلیک : ۶۱۳ ]
بشمار یک تا ده[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
چشم در راه[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]
سیب سرخ[ تعداد کلیک : ۲۸۵ ]
ترانه نیاز[ تعداد کلیک : ۲۴۵ ]
تندیس شب[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
طوفان عشق[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
1) بدون شعر...[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]