امشب بپوش روسری سرخ خویش را[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
تاریک و ترسناک شده خانه ی قدیم[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
شب است و دفتر کاهی و دست خسته ی باد[ تعداد کلیک : ۲۷۹ ]
نبسته ای یکی از دکمه های پیرهنت[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
می خواستی برای تن خود تن مرا[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
عشق!آه ای نمک زندگی ام! شور بمان[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
چرخ ها و چراغ ها![ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
پیرزن[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]
به طمع انداخت[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
مقابل آینه[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]