آه[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
یتیمخانه[ تعداد کلیک : ۸۳۰ ]
زمستان[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
زمستان[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
هستم[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
سرد است[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
منظومه بازگشت[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
زمستانی در جنگ[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
به آسمان نگاه کن[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
یالهای سیمین در باد[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
یادداشت[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
خسته است حرفش را گوش نکنید[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
عید است[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]