آه[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
یتیمخانه[ تعداد کلیک : ۸۰۵ ]
زمستان[ تعداد کلیک : ۳۱۱ ]
زمستان[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
هستم[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
سرد است[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
منظومه بازگشت[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
زمستانی در جنگ[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
به آسمان نگاه کن[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
یالهای سیمین در باد[ تعداد کلیک : ۳۱۰ ]
یادداشت[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
خسته است حرفش را گوش نکنید[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
عید است[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]