" اتوبوس سالخورده "[ تعداد کلیک : ۶۱۲ ]
آویزان موهایم می شوی "[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
" تاکسی ها "[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
" اتوبوس ها آمده اند "[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
" مرگ من "[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
از مد افتاده ای "[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
" هنوز به دهانت نرسیده ام "[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
" سیر رنج خوردیم "[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
" اگر شاعر نمی شدم "[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
" آن دو مرد "[ تعداد کلیک : ۵۷۴ ]