" اتوبوس سالخورده "[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
آویزان موهایم می شوی "[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
" تاکسی ها "[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
" اتوبوس ها آمده اند "[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
" مرگ من "[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
از مد افتاده ای "[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
" هنوز به دهانت نرسیده ام "[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
" سیر رنج خوردیم "[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
" اگر شاعر نمی شدم "[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
" آن دو مرد "[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]