در خاطرات من کلاغی ست[ تعداد کلیک : ۷۳۹ ]
مثل یک شعر خوب و صمیمی[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
من شعر می نوشتم[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
بارها شنیده ای که شاعری[ تعداد کلیک : ۶۶۳ ]
پشت هر سلام گرم و بی بهانه ای[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
از راه می آید بهاری[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
پریشان تر ز طوفان[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
غمگین ترم از هرچه باران[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
از کوه پایین آمدم تا[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
آمدی مثل موج های بزرگ[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
ای خدایی که مهربان هستی[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
درخواب سایه ام را بغل کردم[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]