در خاطرات من کلاغی ست[ تعداد کلیک : ۷۲۷ ]
مثل یک شعر خوب و صمیمی[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
من شعر می نوشتم[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
بارها شنیده ای که شاعری[ تعداد کلیک : ۶۵۳ ]
پشت هر سلام گرم و بی بهانه ای[ تعداد کلیک : ۵۹۲ ]
از راه می آید بهاری[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
پریشان تر ز طوفان[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
غمگین ترم از هرچه باران[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
از کوه پایین آمدم تا[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
آمدی مثل موج های بزرگ[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
ای خدایی که مهربان هستی[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
درخواب سایه ام را بغل کردم[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]