در خاطرات من کلاغی ست[ تعداد کلیک : ۷۲۴ ]
مثل یک شعر خوب و صمیمی[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
من شعر می نوشتم[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
بارها شنیده ای که شاعری[ تعداد کلیک : ۶۵۱ ]
پشت هر سلام گرم و بی بهانه ای[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
از راه می آید بهاری[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
پریشان تر ز طوفان[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
غمگین ترم از هرچه باران[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
از کوه پایین آمدم تا[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
آمدی مثل موج های بزرگ[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
ای خدایی که مهربان هستی[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
درخواب سایه ام را بغل کردم[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]