در خاطرات من کلاغی ست[ تعداد کلیک : ۷۷۵ ]
مثل یک شعر خوب و صمیمی[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
من شعر می نوشتم[ تعداد کلیک : ۶۱۹ ]
بارها شنیده ای که شاعری[ تعداد کلیک : ۶۹۹ ]
پشت هر سلام گرم و بی بهانه ای[ تعداد کلیک : ۶۲۷ ]
از راه می آید بهاری[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
پریشان تر ز طوفان[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
غمگین ترم از هرچه باران[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
از کوه پایین آمدم تا[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
آمدی مثل موج های بزرگ[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
ای خدایی که مهربان هستی[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
درخواب سایه ام را بغل کردم[ تعداد کلیک : ۶۲۹ ]