در خاطرات من کلاغی ست[ تعداد کلیک : ۷۴۲ ]
مثل یک شعر خوب و صمیمی[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
من شعر می نوشتم[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
بارها شنیده ای که شاعری[ تعداد کلیک : ۶۶۶ ]
پشت هر سلام گرم و بی بهانه ای[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
از راه می آید بهاری[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
پریشان تر ز طوفان[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
غمگین ترم از هرچه باران[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
از کوه پایین آمدم تا[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
آمدی مثل موج های بزرگ[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
ای خدایی که مهربان هستی[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
درخواب سایه ام را بغل کردم[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]