گل[ تعداد کلیک : ۲۳۱ ]
صدای تیک تاک ساعت[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
بابا[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
کف زدن[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]