گل[ تعداد کلیک : ۲۰۳ ]
صدای تیک تاک ساعت[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
بابا[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
کف زدن[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]