موهایت را می بافم[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
درخت ها را یکی یکی[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
از آن شب[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
تو را گم می کنم[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
دستمال سبز[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
صدای گریه[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
اگهی تسلیت را[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]
پاییز که می اید[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
قطر ه های خون را[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
وقتی باران بارید[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
قلب رئیس جمهور[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]