موهایت را می بافم[ تعداد کلیک : ۷۰۴ ]
درخت ها را یکی یکی[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
از آن شب[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
تو را گم می کنم[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
دستمال سبز[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
صدای گریه[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
اگهی تسلیت را[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
پاییز که می اید[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
قطر ه های خون را[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
وقتی باران بارید[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
قلب رئیس جمهور[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]