فصل اندوه گوش ماهی ها[ تعداد کلیک : ۷۰۳ ]
بلوغ نارس[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
زندگی یک روز بارانی ست[ تعداد کلیک : ۷۵۷ ]
مارال شعر من[ تعداد کلیک : ۸۴۵ ]
ایوان زنی در حال ویرانی ست[ تعداد کلیک : ۶۵۲ ]
زنی موهوم[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]