نیا نیا که آمدنت را کسی انتظار نیست[ تعداد کلیک : ۸۲۹ ]
راه را بن بست دیدن خود خطای فاحش است[ تعداد کلیک : ۶۷۹ ]
امشب دوباره گریه را آغاز کردم[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
چون دلم با یاد تو قوت گرفت[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
از لبم بگذشت دیگر جان من...شد؟[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
بوف کور[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
تا آخرش پای تو می مونم[ تعداد کلیک : ۶۵۲ ]
برگشت[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
غرور[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]
آمدی ای نازنین گل عذار[ تعداد کلیک : ۶۹۱ ]