نیا نیا که آمدنت را کسی انتظار نیست[ تعداد کلیک : ۸۲۳ ]
راه را بن بست دیدن خود خطای فاحش است[ تعداد کلیک : ۶۷۴ ]
امشب دوباره گریه را آغاز کردم[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
چون دلم با یاد تو قوت گرفت[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
از لبم بگذشت دیگر جان من...شد؟[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
بوف کور[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
تا آخرش پای تو می مونم[ تعداد کلیک : ۶۴۵ ]
برگشت[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
غرور[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
آمدی ای نازنین گل عذار[ تعداد کلیک : ۶۸۶ ]