نیا نیا که آمدنت را کسی انتظار نیست[ تعداد کلیک : ۸۰۰ ]
راه را بن بست دیدن خود خطای فاحش است[ تعداد کلیک : ۶۶۳ ]
امشب دوباره گریه را آغاز کردم[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
چون دلم با یاد تو قوت گرفت[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
از لبم بگذشت دیگر جان من...شد؟[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
بوف کور[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
تا آخرش پای تو می مونم[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
برگشت[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
غرور[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
آمدی ای نازنین گل عذار[ تعداد کلیک : ۶۷۴ ]