نیا نیا که آمدنت را کسی انتظار نیست[ تعداد کلیک : ۸۶۹ ]
راه را بن بست دیدن خود خطای فاحش است[ تعداد کلیک : ۷۲۶ ]
امشب دوباره گریه را آغاز کردم[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
چون دلم با یاد تو قوت گرفت[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
از لبم بگذشت دیگر جان من...شد؟[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
بوف کور[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
تا آخرش پای تو می مونم[ تعداد کلیک : ۶۹۴ ]
برگشت[ تعداد کلیک : ۶۴۴ ]
غرور[ تعداد کلیک : ۶۲۳ ]
آمدی ای نازنین گل عذار[ تعداد کلیک : ۷۳۶ ]