نیا نیا که آمدنت را کسی انتظار نیست[ تعداد کلیک : ۷۷۵ ]
راه را بن بست دیدن خود خطای فاحش است[ تعداد کلیک : ۶۵۶ ]
امشب دوباره گریه را آغاز کردم[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
چون دلم با یاد تو قوت گرفت[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
از لبم بگذشت دیگر جان من...شد؟[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
بوف کور[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
تا آخرش پای تو می مونم[ تعداد کلیک : ۶۲۷ ]
برگشت[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
غرور[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
آمدی ای نازنین گل عذار[ تعداد کلیک : ۶۶۴ ]